Νομος περι οπλων

 

 

Παρακάτω θα βρείτε τον Νόμο 2168-93 σε μορφή PDF με επισημασμένα τα σημεία που ενδιαφερον την κοινότητα της Αεροσφαίρισης .  

 

 2168-93 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ.pdf (370943)

 

 

Ν 2168/1993 / Α-147

 

Άρθρο 1: ‘Εννοια όρων - ‘Εκταση εφαρμογής.

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

 

   γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

 

Άρθρο 2: Εισαγωγή από το εξωτερικό.

 

2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:

 

    α. Περιστρόφων, πιστολιών, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή μηχανισμών κλείστρου, θαλαμών και κανών.

 

10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ο.Κ., απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι 2 κυνηγετικών όπλων της κατηγορίας Β’ και μέχρι 3 αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.

 

 

Άρθρο 6: Εμπορία-Διάθεση.

 

3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:

    δ. Αεροβόλων όπλων.


 

Άρθρο 7: Κατοχή.

 

3. Για την κατοχή αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας δεν απαιτείται άδεια. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.

 

Άρθρο 10: Οπλοφορία.

 

11. Απαγορεύεται να φέρουν αεροβόλα όπλα και τουφέκια αλιείας άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο και 16ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Η μεταφορά αυτών επιτρέπεται μόνο από τον τόπο κατοικίας στο χώρο άσκησης στη σκοποβολή και αλιεία και αντίστροφα. Η χρήση των όπλων αυτών έξω από τους ειδικούς χώρους που προορίζονται για την άσκηση στη σκοποβολή ή την αλιεία απαγορεύεται.

 

'Αρθρο 11: Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών Χρήση εκρηκτικών υλών

 

2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας ορχής. Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλίων κυνηγιού, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3 περιπτ. ε'.


 

Άρθρο 14: Οπλοχρησία.

 

Όποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι’ αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.


 

Η παρούσα περίληψη έγινε προς διευκόλυνση των νέον μελών του Forum και της Αεροσφαιρισης γενικότερα προκειμένου να ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία και τους νόμους της.

 

Επίσης το παρόν κείμενο μπορεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλά νέα μέλη που έχουν τις ίδιες ακριβώς απορίες έτσι ώστε να μην επαναλαμβανόμαστε και επεξηγούμε τα ίδια σε κάθε νήμα.

 

Με κόκκινο είναι τονισμένα τα σημεία που μας αφορούν και είναι οι απαντήσεις στις περισσότερες απορίες και ερωτήσεις των χρηστών.

 

Καλό είναι να τυπώσετε και να φέρετε μαζί με το AEG σας τον νόμο προς διευκόλυνση της αναγνώρισης τους από τις αρχές σε τυχόν έλεγχο, και πάντα πριν γίνει ο έλεγχος εάν αυτό κριθεί αναγκαίο να ενημερώνετε για την ύπαρξη τους.

 

Παρακαλούνται όσοι αντιληφθούν οποιαδήποτε τροποποίηση στον παρόντα νόμο να ενημερώσουν τους συντονιστές για την άμεση διόρθωσή του.

 

Διαβάστε ολόκληρο τον Νόμο στην σελίδα https://elynae.gr

Πήγη : Airsoft club forum